Hlavní navigace

Co je v ceníku, to je svaté. MPO představilo biče na operátory, ale i spotřebitele

16. 2. 2017

Sdílet

Zdroj: albertoadan / Pixabay

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek včera předložil vládě návrh zákona o elektronických komunikacích. Návrh ještě posoudí odborné komise Legislativní rady vlády, až pak jej projedná samotná vláda. Dokument je k dispozici veřejně v elektronické knihovně a my jsme se na něj podívali. Čím chce vláda ochránit spotřebitele a přísněji dohlížet na operátory?

Konec podpultových cen

Návrh obsahuje hodně kontroverzní bod. Operátor podle něj nesmí spotřebitele diskriminovat. Nesmí jim poskytovat služby za jiné ceny, než jsou ve veřejně dostupném ceníku. Tím by byly mimo zákon postavené retenční nabídky, které operátor vytasí, když mu pohrozíte odchodem ke konkurenci. Jak má tohle spotřebitelům pomoci?

Co nebude ve veřejném ceníku nebo aktuálně zveřejněné slevové akci, to uživatel nedostane. Kdo již dnes retenční cenu vyhandloval na dobu určitou, operátor mu ji už za stejných podmínek nebude moci prodloužit. Zaplatí více podle oficiálního ceníku.

Přenos čísla do deseti dnů

Přenos bude rychlejší. Návrh stanovuje, že původní operátor musí smlouvu ukončit do 10 dnů od požadavku na přenesení čísla. Už žádné čekání až na poslední den následujícího měsíce.

Ukončení smlouvy bez pokuty

Dosud musí operátoři při změně smlouvy informovat klienty minimálně měsíc předem. Pokud jde o podstatnou změnu, která ke zhoršení postavení klienta, musí mu dát možnost odstoupit od smlouvy bez zaplacení pokuty a této možnosti jej informovat. O „podstatnosti“ přitom rozhoduje operátor.

KL hlasovani

Nově musí informovat o změnách ve smlouvě a možnosti odstoupit bez zaplacení pokuty prakticky ve všech případech. Konkrétně, když se změní následující náležitosti:

 • popis poskytované služby
  • informace, zda je poskytován přístup k číslům tísňového volání, a údaje o lokalizaci volajícího na čísla tísňového volání, popřípadě o omezení přístupu k číslům tísňového volání,
  • informace o veškerých podmínkách omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo možnosti jejich využívání,
  • minimální nabízená a minimální zaručená úroveň kvality poskytované služby a zejména lhůta pro zahájení jejího poskytování, popřípadě datum zahájení,
  • informace o postupech zavedených s cílem měřit a řídit provoz v síti elektronických komunikací, které se využívají k zabránění naplnění kapacity připojení či jejího překročení, a o tom, jaký vliv mohou mít tyto postupy na kvalitu poskytované služby,
  • informace o omezeních týkajících se užívání koncových zařízení,
 • nabídka druhů servisních služeb a služeb zákaznické podpory, včetně způsobů, jakými lze tyto služby využívat,
 • údaje o ceně, popřípadě způsobu určení ceny, a způsobu získávání aktuálních informací o všech platných cenách služeb,
 • informace o termínech a způsobu vyúčtování ceny a placení, a případné rozdíly v ceně u různých způsobů placení nebo při různých formách vyúčtování,
 • doba, na kterou je smlouva uzavřena, a výpovědní doba,
 • podmínky pro obnovení a ukončení služby, včetně podmínek minimálního využívání služby, které musí být splněny, aby bylo možné využívat výhod z propagačních nabídek,
 • způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby a reklamace vyúčtování cen za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit,
 • smluvní pokuty nebo jiná sankční ustanovení za nedodržení nebo porušení smluvních povinností ze strany podnikatele poskytujícího službu nebo zajišťujícího přístup k síti nebo ze strany účastníka,
 • ujednání o náhradě škody a vrácení peněz, která budou použita v případě nedodržení úrovně kvality služby stanovené ve smlouvě nebo v případě přerušení poskytování služby nebo připojení,
 • informaci o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu smlouvy,
 • způsob vyrozumění účastníka o změně smluvních podmínek,
 • druhy opatření, která může podnikatel přijmout v případě narušení bezpečnosti a integrity své sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti,
 • výše ceny za přenesení telefonního čísla a popřípadě dalších identifikátorů účastníka a podmínky přenesení, přičemž v případě požadavku účastníka na přenesení telefonního čísla musí dojít k zániku smlouvy nejpozději 10 dnů poté, kdy bylo ze strany účastníka učiněno právní jednání k ukončení poskytování veřejně dostupné služby; to platí i v případě, že byl požadavek na přenesení telefonního čísla učiněn po takovém právním jednání a doba zbývající do zániku smlouvy je delší než 10 dnů,
 • v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, informace o výši úhrady, která nesmí být v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek,
 • ujednání o rozsahu možných jednostranných změn i způsobu jejich oznámení účastníkovi, včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy.

Pokuta až 10 % obratu

Dosud mohlo ČTÚ držitele rádiových kmitočtů pokutovat podle přestupku ve třech sankčních pásmech. Pokuta činila maximálně 2, 10 nebo 20 milionů. Podle návrhu výše pokuty bude nově až 5, 15 nebo 50 milionů korun. Ve druhém a třetím případu navíc půjde uplatnit pokutu do výše 5 %, respektive 10 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.

Byl pro vás článek přínosný?