ČTÚ jde příkladem. Úřad otevře svá data, ať je může veřejnost lépe zpracovat

0

Český telekomunikační úřad dnes oznámil, že se připojí k projektu Open Data. Ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy už určil, které databáze volně zpřístupní ve strojově čitelném formátu.

Nad těmito daty bude moci kterýkoliv programátor stavět vlastní aplikace. Vizualizace otevřených dat často pomůže najít problémy nebo vystopovat různé trendy, které by jinak zůstaly schované na papíru. Vzniknout pak mohou interaktivní přehledy jako Mapa veřejných zakázek, Hospodaření obcí nebo Mapa kriminality

 

V prvním čtvrtletí 2014 bude ve formátu otevřených dat přístupná například Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích a poštovních službách, statistiky kontrol a udělených pokut, podkladová data k Cenovému barometru nebo k jednotlivým ukazatelům o trhu elektronických komunikací v ČR či mezinárodnímu roamingu,“ píše Úřad v tiskové zprávě a doplňuje: „V průběhu roku 2014 se počítá s publikováním dalších tří desítek datových množin jako např. údaje o rozpočtu ČTÚ, databáze přídělů, přehled rozhlasových a televizních vysílačů, pokrytí zemským digitálním signálem apod.

Co úřad otevře

Datová množina Popis dat
Evidence řízení podle § 127 ZEK a § 34 ZoPS Databáze (evidence) řízení dle § 127 ZEK a dle § 34 ZoPS. Evidence je aktualizovaná s každým zahájeným řízením. Jedná se o spory mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti (např. operátory) a spory mezi provozovateli poštovních služeb a držiteli poštovní licence.
Statistika stížností na činnost Úřadu dle zák. č. 500/2004 Sb. Statistika stížností dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Opatření obecné povahy Úřadem vydaná opatření obecné povahy (OOP) – jejich evidence a text vydaných rozhodnutí. Jedná se o typy OOP, které nejsou obsaženy v jiných datových množinách.
Veřejné zakázky dle ZoVZ Výzvy a oznámení o veřejných zakázkách Úřadu uveřejňovaná v souladu se zákonem o VZ.
Veřejné zakázky malého rozsahu Výzvy, oznámení a případně další informace o veřejných zakázkách malého rozsahu Úřadu. Zveřejňování nad rámec povinného zveřejňování dle zákona o VZ.
Rozpočet ČTÚ Rozpočet ČTÚ a výsledky hospodaření (hodnocení plnění ukazatelů rozpočtové kapitoly, hospodaření s mimorozpočtovými prostředky, účet univerzální služby, radiokomunikační účet, účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, běžný bankovní účet pro platební karty).
Smlouvy a objednávky Smlouvy uzavřené Úřadem (mimo smlouvy pracovní) a objednávky potvrzené dodavatelem nad 50 tisíc.
Faktury Evidence faktur vystavených / přijatých
Projekty z fondů EU a jejich výstupy Metadata k projektům financovaných EU a jejich výstupy
Odměny Rady ČTÚ Výše odměn vyplácených členům Rady ČTÚ.
Statistická data z personální oblasti Statistická data z personální oblasti. (Rozpočet na platy zaměstnanců je součástí datové množiny Rozpočet ČTÚ.)
Databáze přidělených kmitočtů podle IO a přídělů Databáze přidělených kmitočtů a individuálních oprávnění (rozhlasová služba, letecká pohyblivá služba, námořní pohyblivá služba, pozemní pohyblivá služba, pevná služba, družicová služba, jiné služby)
Aktuální využívání kmitočtového pásma 3510 − 3580 MHz / 3410 − 3480 MHz Databáze zařízení, která aktuálně využívají kmitočtové pásmo 3510 − 3580 MHz / 3410 − 3480 MHz. Včetně pomocných tabulek – číselníků.
Přehled rozhlasových vysílačů Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače. Včetně pomocných tabulek – číselníků.
Přehled televizních vysílačů Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače. Včetně pomocných tabulek – číselníků.
Databáze identifikátorů service ID pro konkrétní služby Databáze služeb (kanálů TV, rádií a tří dalších služeb) a vysílaných identifikátorů, pomocí kterých jsou tyto služby identifikovány
Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS) – bezdrátové sítě provozované např. městy a obcemi
Evidence radioreléových spojů Seznam radioreléových spojů
Seznam antén pevné služby Seznam antén pevné služby
Seznam zařízení pevné služby Seznam zařízení pevné služby
Pokrytí zemským digitálním signálem (pro televizní, rozhlasové vysílání a mobilní sítě) Data o pokrytí zemským digitálním signálem pro televizní, rozhlasové vysílání a mobilní sítě.
Všeobecná oprávnění k využití rádiových kmitočtů Evidence a text všeobecných oprávnění, na základě kterých lze využívat rádiové kmitočty
Podkladová data k Cenovému barometru Podkladová data, na základě kterých je vytvářen graf vývoje cen v aplikaci Cenový barometr, tj. data, se kterými přímo pracuje aplikace Cenový barometr.
Rozhodnutí o ceně Evidence a text rozhodnutí o ceně dle ZEK a ZoPS.
Univerzální služba / základní služby Čisté náklady základní služby, příspěvky na úhradu nákladů základní služby, čisté náklady univerzální služby, ztráta z povinného poskytování dílčí služby „Zvláštní ceny“
Mezinárodní roaming Skupina dat týkající se mezinárodního roamingu, která je obsažena ve výroční zprávě
Pokrytí oblastí ČR infrastrukturou NGA Data, která určují černá, šedá a bílá místa pokrytí mapy ČR infrastrukturou NGA
Seznam veřejných telefonních automatů provozovaných v rámci univerzální služby Seznam veřejných telefonních automatů, které jsou provozovány v rámci univerzální služby, včetně údajů o jejich umístění.
Správy čísel (Databáze přidělených kódů a čísel a rozhodnutí) Přidělená čísla a kódy podnikatelů s právní mocí od−do, včetně jednacích čísel příslušných rozhodnutí
Evidence podnikatelů v e-kom Evidence podnikatelů a jejich předmět podnikání v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění
Evidence podnikatelů v poštovních službách Evidence provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby
Data z mapování kvality poskytovaných služeb (dle OOP č. 14) Data o naměřené kvalitě poskytovaných služeb – souhrnná zpráva na základě dat poskytnutých podnikateli. Podle OOP č. 14.
Zpráva o plnění povinností držitele poštovní licence Přehled regulace a ukazatele plnění povinností držitele poštovní licence.
Registr pasivní infrastruktury Registr pasivní infrastruktury – zatím neexistuje, jeho vybudování je uvedeno ve strategii Digitální Česko 2.0. Budoucí datová množina.
Ukazatele o trhu poštovních služeb v ČR Skupina datových množin, která sdružuje ukazatele vypovídající o trhu poštovních služeb.
Rozhodnutí o uložených opatřeních Evidence a text rozhodnutí o uložených opatřeních
Uložené povinnosti univerzální služby / základních služeb Evidence a text uložených povinností univerzální služby / základních služeb
Ukazatele o trhu elektronických komunikací v ČR Skupina datových množin, která sdružuje ukazatele vypovídající o trhu el. komunikací.
Rozhodnutí SMP Rozhodnutí SMP – evidence a texty rozhodnutí
Uložená opatření SMP Uložená opatření subjektům, které byly na relevantních trzích identifikovány jako subjekty s významnou tržní silou
Ceny za vybrané maloobchodní služby a regulované velkoobchodní služby Skupina datových množin, týkající se cen u vybraných služeb. Pozn.: Obsaženy v analýze rel. trhů.
Dostupnost služeb vysokorychlostního internetu Pokrytí oblastí ČR službami vysokorychlostního internetu.
Národní kmitočtová tabulka Národní kmitočtová tabulka
Statistiky kontrol Statistika o provedených státních kontrolách
Statistiky pokut Statistika o udělených pokutách
Statistika sporů dle § 129 ZEK Statistika o sporech mezi osobami, vykonávajícími komunikační činnost, a účastníky či uživateli (dle § 129 ZEK)
Statistiky o stížnostech, reklamacích, námitkách dle ZEK Stížnosti, reklamace a námitky na úseku ochrany spotřebitele (nejedná se o stížnosti na činnost Úřadu)
Data o kontrolách Data o provedených kontrolách – zjištění nedostatků, ale i záznamy o tom, že kontrolou žádné nedostatky zjištěny nebyly
Zjišťování zdrojů rušení Statistika zjišťování zdrojů rušení
Statistiky námitek proti vyřízení reklamace v poštovních službách Statistiky námitek proti vyřízení reklamace v poštovních službách (dle ZoPS).

Zdroj: ČTÚ

Ohodnoťte tento článek!