FileMess a Belveder: automatické šetřiče místa na disku

0

FileMess: automatizace jednoduchými pravidly

Třídící miniaplikaci FileMess najdete zde. Po klasické instalaci a spuštění se ocitnete v hlavním rozhraní programu – jakémsi seznamu pravidel pro kopírování, přesun nebo mazání souborů podle zadaných kritérií. Těmi rozhodujícími jsou přitom název pravidla (Title), vzor výběru (Pattern), počet souborů ve zdrojové složce (Files) a počet souborů v cílové složce (New files).

Základní jednotku třídícího mechanismu, tedy jedno pravidlo, přidáte kliknutím na položku Add pod nabídkou Edit na panelu nabídek, případně kliknutím na ikonu Add na liště nástrojů (čtvrtá ikona zleva).

Tip: Pozor, ikona New, jakou znáte z klasických windowsových programů, nevytvoří nové pravidlo, ale zahájí nový projekt, čímž smaže všechna neuložená pravidla v projektu minulém (na zahájení nového projektu budete dotázáni).

V dialogu pro přidání nového pravidla jsou stěžejní položka Action v horní části a položky Source Path, Target Path a Pattern v dolní části okna. V nabídce Action vyberete jednu ze tří možností – Move, Copy, Delete – podle toho, zda chcete data přesouvat, kopírovat nebo úplně smazat. U mazání platí pravidlo „dvakrát měř, jednou řež“, neboť takto smazaná data nejsou defaultně přesunuta do koše nýbrž nadobro odstraněna ze systému. Použití Odpadkového koše lze zapnout ve View > Options zaškrtnutím Use the Recycle Bin.

Source Path následně určuje zdrojovou složku a Target Path cílovou. Chcete-li tedy např. vybrat všechny obrázky na disku a přesunout je do jedné složky, jako Source Path použijete „C:/“ a jako Target Path „C:/obrazky“.

Do pole Pattern patří vzor, na jehož základě se bude souborová operace vyhodnocovat. Přičemž platí obvyklé konvence. Pro výběr všech obrázků je to např. „*.JPG“, pro výběr všech matematických příruček *MATH* apod.

Po potvrzení tlačítkem OK se zadané pravidlo automaticky vyhodnotí. Seznam pravidel se bude rovněž automaticky vyhodnocovat při jakékoliv změně v relevantních složkách – to lze upravit v Options zrušením zaškrtnutí položky Listen to folder changes.

Nevýhodou aplikace FileMess je absence jakékoliv nápovědy, takže nelze naplno (bez nějaké hlubší znalosti obvyklých postupů) využít všechny její možnosti.

Belvedere: kombinování pravidel a zajímavá flexibilita

Oproti vcelku triviálnímu FileMessu nabízí Belvedere větší variabilitu nastavení výběrových pravidel. Tuto aplikaci, určenou původně pro Mac a až dodatečně předělanou pro Windows, najdete na této adrese.

Belvedere rovněž provádí nastavená makra automaticky. Neustálou kontrolu nad ním máte v system tray v pravém dolním rohu obrazovky odkud můžete vyvolat hlavní okno se seznamem adresářů a pravidel – Manage, okno nastavení – Preferences nebo program dočasně vypnout kliknutím na položku Pause.

Základní funkcionalitu najdete v hlavním okně na záložce Folders. V levé části se nachází seznam adresářů (odpovídá Source Path ve FileMessu) a v pravém sloupci seznam všech jim přiřazených třídících pravidel. U obou seznamů platí, že nové položky přidáváte tlačítkem Plus (+) a nepotřebné odstraníte tlačítkem Mínus (-). Plynulé ovládání trochu zhoršuje chybějící podpora přímých dvojkliků a kontextových nabídek.

Okno pro tvorbu pravidla je o něco zajímavější než u FileMessu – zejména proto, že umožňuje použití více kritérií a jejich vzájemnou kombinaci. Do atributů výběru můžete zahrnout název souboru (Name), jeho příponu (Extension), velikost (Size) a datum poslední změny (Date last modified), posledního otevření (Date last opened) nebo datum vytvoření (Date created). Široká je i škála porovnávání, kterou můžete využít. U jména a přípony lze např. nastavit příznaky „je roven“, „není roven“, „obsahuje“, „obsahuje jeden z“ apod.

Pro přidání další podmínky stačí kliknout na tlačítko Plus (+) na konci řádku jedné z podmínek již existujících. Vzít v potaz při třídění pak můžete buď všechny podmínky nebo platnost alespoň jedné z nich – rolovací nabídka If ALL (pro všechny) /ANY (pro alespoň jednu dostačující) of the following conditions are met.

Se soubory splňujícími zadaná kritéria pak můžete kromě klasických funkcí kopírovat/přesunout/smazat provádět ještě operace přesun do Odpadkového koše, otevření souborů a přejmenování. Pokud si nejste jisti dobře zadanými podmínkami, můžete si jejich vhodnost ověřit kliknutím na tlačítko Test.

Výhodou Belvedere je možnost nastavení tzv. Sleeptime, což je interval, za který program automaticky projde všechna pravidla a sám provede příslušná třídění.

Můžete tak snadno udržovat disk čistý od starých souborů nebo automaticky shromažďovat všechny filmy nebo hudbu v jednom konkrétním adresáři.

Ohodnoťte tento článek!